Skip links
ژئوممبران شیراز

استخر ذخیره آب ژئوممبران در شیراز ، شهرستان قیروکارزین

پروژه ساخت استخر ذخیره آب ژئوممبران در شیراز ، شهرستان قیروکارزین

محل پروژه : شیراز ، شهرستان قیروکارزین ، روستای کردیل

کارفرما : آقای هادی احمد پور

متراژ : 4,000 متر مربع

تاریخ اجرا : دی 97

پروژه ساخت استخر ذخیره آب ژئوممبران در شیراز ، شهرستان قیروکارزین
پروژه ساخت استخر ذخیره آب ژئوممبران در شیراز ، شهرستان قیروکارزین

 

پروژه ساخت استخر ذخیره آب ژئوممبران در شیراز ، روستای کردیل
پروژه ساخت استخر ذخیره آب ژئوممبران در شیراز ، روستای کردیل

 

پروژه ساخت استخر ذخیره آب ژئوممبران شیراز
پروژه ساخت استخر ذخیره آب ژئوممبران شیراز